مسئولیت اجتماعی

اهداف و نتایج مورد انتظار ما چیست

ما بر آنیم تا با ارائه یک الگوی موفق در حوزه اشتغال پایدار با فعال کردن بخش مردمی اقتصاد همراه با انتقال دانش نوین صنعت دامپروری در مناطق مختلف جغرافیایی و سطوح کم درآمد اجتماعی ثابت کنیم می‌شود بوسیله توان و قدرت مردم هرچند کم برخوردار سبب ایجاد رونق اقتصادی و زنده کردن امید در جامعه شد همچنین برای اجرایی شدن راهبرد انتشار این نوع از الگوی اقتصادی در چهار منطقه مختلف آب و هوایی یعنی منطقه نیمه خشک خراسان، منطقه خشک سیستان، منطقه کوهستانی لرستان و منطقه شمالی کشور اجرایی بودن این الگو را در سرتاسر پهنه سرزمینی ایران به اثبات برسانیم . اهداف کلی ما با پیوست های فنی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شامل موارد زیر می‌باشد

اما نتایج کسب و کار ما به این شرح می‌باشد