اطلاعات مالی و صاحبان سهام

موسسـه دامپروري صنعتي قدس رضوی در تاریخ 1362/5/8 به نام موسسه عمران و کشاورزی کنه بیست آستان قدس رضوی تاسیس و طی شماره 148 در مورخ 1362/6/12 در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید و متعاقب آن به موجب مجمع عمومی عادی مورخ 1371/8/9 نام موسسه به نام کشت و دام کنه بیست رضوی تغییر و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 39 ماده و 8 تبصره به تصویب رسید. در ادامه با توجه به تصمیمات هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی در سال 1388، بخش کشاورزی موسسه به موسسه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی منتقل و مقرر گردید بخش دامپروری به هلدینگ دامپروری منتقل گردد که با توجه به عدم ثبت هلدینگ دامپروری متعاقب آن طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/4/13 به نام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تغییر نام یافته و با توجه به ساختار جدید آستان قدس رضوی تحت نظارت و مدیریت کلان بنیاد بهره‌وری موقوفات ادامه فعالیت می‌دهد.

گزارش ترازنامه

Disable
Template is not defined.